Святая Варвара – когда празднуется день мученицы, как правильно молиться святой?

17 декабря день памяти святой великомученицы Варвары: история жития и молитвы дня

Свя­тая ве­ли­ко­му­че­ни­ца Вар­ва­ра ро­ди­лась в г. Илио­по­ле (ны­неш­ней Си­рии) при им­пе­ра­то­ре Мак­си­мине (305–311 гг.) в знат­ной язы­че­ской се­мье.

17 декабря — память святой великомученицы Варвары

Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии) при императоре Максимине (305-311 гг.) в знатной языческой семье. Варвара — имя древнегреческого происхождения от βαρβαρος, «негреческий, иноземный».

Отец Варвары Диоскор, рано лишившись своей супруги, был страстно привязан к своей единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее общения с христианами, он построил для дочери специальный замок, откуда она выходила только с разрешения отца. Созерцая с высоты башни красоту Божиего мира, Варвара часто испытывала желание узнать его истинного Творца. Когда приставленные к ней воспитательницы говорили, что мир создан богами, которых почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых почитает мой отец, сделаны руками человеческими. Как эти боги могли создать такое пресветлое небо и такую красоту земную? Един должен быть такой Бог, Которого создала не рука человеческая, но Сам Он, имеющий собственное бытие». Так святая Варвара училась от творений видимого мира познавать Творца, и на ней сбывались слова пророка «Поучихся во всех делех твоих, в творении руку твоею поучахся» (Пс 142. 5).

Со временем к Диоскору все чаще стали приходить богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Отец, давно мечтавший о замужестве Варвары, решил завести с ней разговор о браке, но, к своему огорчению, услышал от нее решительный отказ исполнить его волю. Диоскор решил, что со временем настроение дочери изменится и у нее появится склонность к замужеству. Для этого он разрешил ей выходить из башни, надеясь, что в общении с подругами она увидит другое отношение к замужеству.

Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с местными христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном страдании и Воскресении. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом из Александрии находился священник, принявший вид купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера к себе и просила совершить над ней Таинство Крещения. Священник изложил ей основы святой веры и затем крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная благодатью Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою жизнь.

За время отсутствия Диоскора при его доме велось строительство каменной башни, где рабочие по приказанию хозяина намеревались соорудить два окна с южной стороны — в честь солнца и луны. Но Варвара, зайдя однажды посмотреть строительство, упросила их сделать третье окно — во образ Троичного Света. Когда же вернулся отец, то он потребовал у дочери отчета о сделанном, «Три лучше чем два, — говорила Варвара, — ибо у неприступного, неизреченного Света, Троичного, Три Окна (Ипостаси)». Услышав от Варвары христианские вероучительные наставления, Диоскор пришел в ярость. Он бросился на нее с обнаженным мечом, но Варвара успела выбежать из дома. Она укрылась в горной расселине, которая чудным образом расступилась перед ней.

К вечеру Диоскор по указанию одного пастуха все же нашел Варвару и с побоями притащил мученицу в дом. Наутро он отвел ее к городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если не обратится к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца. Но святая мудрой речью обличала заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее начали сильно бить воловьими жилами, и после этого растирать глубокие раны жесткой власяницей.

Икона Святой Варвары

После этого начальник приказал отвести Варвару в темницу. Еле живая от ран, святая Варвара, будучи в темнице, молилась со слезами Господу. И когда она так молилась, воссиял вдруг великий свет, и святая ощутила в сердце своем неизъяснимую радость. Господь, явившись ей, сказал: «Дерзай, невеста Моя, и не бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в Царстве Моем».

На следующий день все были удивлены, увидев Варвару, — на ее теле не осталось никаких следов недавних истязаний. Видя такое чудо, одна христианка, по имени Иулиания, открыто исповедала свою веру и объявила желание пострадать за Христа. Обеих мучениц начали водить обнаженными по городу, а затем повесили на дереве и долго пытали. Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове молотком. От таких пыток невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц не укрепляла сила Божия.

Мучитель, видя, что ничем нельзя победить терпения Варвары и Иулиании и заставить их поклониться идолам, осудил их на смерть. Диоскор же, жестокосердый отец Варвары, не только не болел сердцем, видя великие муки своей дочери, но не постыдился стать и ее палачом. Он взял одной рукой дочь, а другой — обнаженный меч и повел ее на место казни, которое было назначено вне города.

Оставаясь верными Христу, по приказанию правителя, мученицы были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор. Но безжалостного отца вскоре поразила молния, превратив его тело в пепел.

Был же в том городе некий благочестивый муж, по имени Галентион. Он взял честные мощи святой Великомученицы, внес их в город и похоронил их с подобающей честью. Потом была построена над ними церковь и многие чудеса совершались от них благодатью Господа.

В VI веке мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина (1081-1118 гг.), княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где они находятся и теперь — в кафедральном соборе святого князя Владимира.

Святая великомученица Варвара

Великомученице Варваре Господь дал особый дар – молитвы и ходатайства о последнем причастии человека. В своей предсмертной молитве святая великомученица Варвара просила Господа, чтобы Он избавлял всех, прибегающих к ее помощи, от нечаянных бед, от внезапной смерти без покаяния и изливал бы на них Свою благодать. В ответ она услышала голос с Неба, обещавший исполнить просимое. Поэтому святой Варваре молятся о том, чтобы не умереть без исповеди и Святого причастия, просят оградить от тяжких болезней и внезапной и скоропостижной смерти. Святой молятся также о помощи и заступничестве за детей, об избавлении от тяжких недугов и болезней, о помощи в унынии и грусти, утешении в печали.

В современном мире у святой мученицы Варвары появились новые области покровительства. 17 декабря 1959 года были образованы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), поэтому этот день стал профессиональным праздником воинов-ракетчиков. Совпадение дня памяти святой Варвары с днем образования ракетных войск сделало святую Варвару небесной покровительницей ракетных войск. В любой ракетной дивизии на командном пункте есть икона великомученицы.

Широко известно, что за горнопромышленников перед Богом отвечает святая мученица Варвара. В новой России возобновление официального почитания горняками святой великомученицы Варвары связано с именем Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, который благословил почитать святую Варвару небесной покровительницей всех горно-добывающих отраслей и их вузов. Благословение Святейшего Алексия II было оглашено на Втором съезде горнопромышленников России в 2002 году. И сегодня горняки, как и все православные христиане, молятся святой великомученице Варваре об избавлении от внезапной смерти, других неожиданных неприятностей и бед.

Молитва Великомученице Варваре

Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваро! Блаженна еси, яко Премирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе, но Сам Бог, Отец Небесный, Иже тебе, веры ради от невернаго отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дщерь Себе возлюбленную прият; за тленное земнаго имения наследие плоти нетление дарова; труды мученическия упокоением Небеснаго измени Царствия; временное твое житие, смертию Его ради пресеченное, сицевою воспрослави почестию, яко душу с лики Небесных вчини духов, тело же, на земли в храме их ангельском положенное, Ангелом заповеда сохранити цело, честно и многочудесно. Блаженна еси, Христу Сыну Божию, Жениху Небесному, уневещанная дево, Егоже доброты твоея Рачителя имети желающи, всю себе страданием, ранами, удов резанием и самыя главы усечением, аки утварьми дражайшими, потщалася еси украсити: да тако, яко жена, верна главе своей — мужу, Христу духом и телом соединишися неразлучно, глаголющи: «Обретох, Егоже возлюби душа моя, удержах Его и не оставих Его». Блаженна еси, яко Святый Дух на тебе почил есть, имже духовными духовная разсуждати научена, вся духи лукавствия во идолех яко пагубныя отринула еси и Единаго Бога Духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истиною кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: «Троицу чту, Едино Божество». Сию Святую Троицу, Юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим прославила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко да и аз всегда тройственною веры, любве и надежды добродетелию, Туюжде Святую Троицу почитаю. Имам светильник веры, но празден благих дел елеа; ты, мудрая дево, страдальческую плоть твою, крове исполненную и ранами преливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем душевную мою свещу украсивши, сподоблюся по тебе в Чертог Небесный внити. Пресельник аз есмь на земли и пришлец, якоже вси отцы мои; благ вечных наследнице и блаженныя вечери в Царствии Небеснем причастнице, яко в странствии жития, Трапезы Божественныя угодения, сице и во исходе от мира желаемаго сподоби мя напутствования; и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающия плоти моея, яко иногда Ангел Илии, глаголющи: востани, яждь и пий; яко да благодатию Божественных Тела и Крове Тайн укреплен, преиду в крепости яди тоя далекий путь смерти, даже до Горы Небесныя: и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою Бога Троицу узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся видети и славити Его в некончаемыя веки. Аминь.


День святой Великомученицы Варвары: что нельзя делать 17 декабря

17 декабря православная церковь почитает память святой Варвары.

Она приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана. Подробнее о празднике, его истории, традициях, как отмечать и что нельзя делать – в материале OBOZREVATEL.

День святой Варвары: история

Варвара родилась в Древнем Египте, в городе Илиополь (сейчас Сирия) в конце III века в семье язычников. После смерти жены отец Варвары построил замок, куда заточил свою дочь, чтобы она не смогла общаться с христианами.

Мужчина планировал выдать дочь замуж, но Варвара, которая, находясь в заточении, любовалась миром из окна, сказала, что не желает вступать в брак, а хочет познать мир. Тогда отец разрешил девушке общаться с подругами, полагая, что они вразумят ее выйти замуж.

Однажды, когда отец находился в путешествии, Варвара познакомилась с христианками, которые рассказали ей о Боге. Девушка вскоре приняла крещение, решив посвятить свою жизнь Иисусу Христу.

Узнав об этом, отец Варвары решил убить дочь, но она спряталась в горах. Он все же нашел девушку и отдал ее под суд правителю города, который пытался склонить Варвару отречься от ее веры.

Но воля девушки была непоколебимой. Варвара была заточена в темницу, где ее поддали пыткам. Однако утром на ее теле не было и следа от них – ночью к ней явился Господь и исцелил от всех ран.

Мученица Варвара в итоге так и не отреклась от христианства, и отец собственноручно обезглавил ее. В тот же день мужчина был дотла сожжен молнией.

После крещения Руси великомученица Варвара стала одной из известных почитаемых святых. Мощи ее в 6-м веке были привезены в Константинополь, а в 8-м – женой русского князя Михаила Изяславовича, княжной Варварой, – в Киев. По сей день они находятся в соборе святого Владимира.

День святой Варвары: традиции

Святая великомученица Варвара считается покровительницей военных, шахтеров, ремесленников, моряков, торговцев и путешественников. Кроме того, считается, что святая помогает выйти замуж. Перед иконой Святой Варвары просят о женском счастье, об удачном и скором замужестве, о беременности, о защите от внезапной смерти без покаяния, об исцелении от болезней, о здоровье ребенка.

Кроме того, в день Варвары служат панихиды по умершим.

У славян День Варвары принято праздновать только женщинам. Праздник связан с Саввой (18 декабря) и Николаем (19 декабря) – втроем они образуют целый ритуальный комплекс.

В День Варвары традиционно освящают воду. Раньше было принято идти к полынье за водой хорошо одетыми и причесанными, здороваться и разговаривать с ней, как с живой. Потом на этой воде варили ритуальную кашу, оставляя на ночь в котле. А по застывшей корочке судили о благополучии в семье и урожайности следующего года.

Девушки в День святой Варвары устраивают гадания на варениках: начинка из сахара сулила сладкую жизнь; монетка означала прибыль и материальное благополучие; укроп – крепкое здоровье; белая нитка – дальнее путешествие, черная – короткую дорогу; кольцо – свадьбу; мука – неудачи.

Приметы в День Варвары

– Накануне дня Варвары много звезд на небе – жди холодов, небо тусклое и хмурое – тепла.

– Если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.

– Теплая погода в день святой Варвары сулила хороший урожай льна.

– Если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.

День Варвары: что нельзя делать

В День святой Варвары нельзя стирать, белить, месить глину – это считается грехом. Также нельзя прясть и заниматься домашними делами.

В то же время разрешается вышивать, поскольку, по легенде, святая была умелой рукодельницей и вышила ризы самому Иисусу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря: что отмечается.

С кем спят наши звезды – читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме “Праздники” на OBOZREVATEL.

Молитвы святой великомученице Варваре Илиопольской

Варвара Илиопольская — великомученица, лик которой изображен на гербах множества городов. Молитва святой великомученице Варваре непрестанно звучит из уст как православных христиан, так и приверженцев католической веры.

Святое покровительство: кому и в чем помогает святая Варвара

Варвара покровительствует женщинам: помогает беременным и роженицам, пособствует благополучному освобождению от бремени;

 • заботится о детях, дарует им здравие;
 • защищает от внезапной, случайной смерти без покаяния;
 • помогает обрести счастье незамужним девушкам и женщинам, а супругам, находящимся на грани развода, покровительствует в сохранении брака;
 • сохраняет урожаи на полях;
 • защищает от ударов молнии;
 • помогает преодолеть депрессию и грусть.

На особую милость от святой Варвары могут надеяться те, кто в крещении носит имя этой святой. Конечно, это вовсе не значит, что люди с другими именами не могут ей молиться, но духовное предстательство своего небесного покровителя носит особую силу.

Если святая Варвара особо почитается в вашей семье, ей можно молиться о любых своих нуждах, бедах, скорбях. Нет строгого определения, какому святому молятся в тех или иных случаях. Существуют традиции определенной духовной помощи святых в каких-либо обстоятельствах, но это не значит, что святая не услышит вас с другой просьбой.

Какие молитвы читать

Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваро! Блаженна еси, яко Премирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе, но Сам Бог, Отец Небесный, Иже тебе, веры ради от невернаго отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дщерь Себе возлюбленную прият; за тленное земнаго имения наследие плоти нетление дарова; труды мученическия упокоением Небеснаго измени Царствия; временное твое житие, смертию Его ради пресеченное, сицевою воспрослави почестию, яко душу с лики Небесных вчини духов, тело же, на земли в храме их ангельском положенное, Ангелом заповеда сохранити цело, честно и многочудесно. Блаженна еси, Христу Сыну Божию, Жениху Небесному, уневещанная дево, Егоже доброты твоея Рачителя имети желающи, всю себе страданием, ранами, удов резанием и самыя главы усечением, аки утварьми дражайшими, потщалася еси украсити: да тако, яко жена, верна главе своей — мужу, Христу духом и телом соединишися неразлучно, глаголющи: «Обретох, Егоже возлюби душа моя, удержах Его и не оставих Его». Блаженна еси, яко Святый Дух на тебе почил есть, имже духовными духовная разсуждати научена, вся духи лукавствия во идолех яко пагубныя отринула еси и Единаго Бога Духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истиною кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: «Троицу чту, Едино Божество». Сию Святую Троицу, Юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим прославила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко да и аз всегда тройственною веры, любве и надежды добродетелию, Туюжде Святую Троицу почитаю. Имам светильник веры, но празден благих дел елеа; ты, мудрая дево, страдальческую плоть твою, крове исполненную и ранами преливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем душевную мою свещу украсивши, сподоблюся по тебе в Чертог Небесный внити. Пресельник аз есмь на земли и пришлец, якоже вси отцы мои; благ вечных наследнице и блаженныя вечери в Царствии Небеснем причастнице, яко в странствии жития, Трапезы Божественныя угодения, сице и во исходе от мира желаемаго сподоби мя напутствования; и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающия плоти моея, яко иногда Ангел Илии, глаголющи: востани, яждь и пий; яко да благодатию Божественных Тела и Крове Тайн укреплен, преиду в крепости яди тоя далекий путь смерти, даже до Горы Небесныя: и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою Бога Троицу узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся видети и славити Его в некончаемыя веки. Аминь.

Святая великомученице Христова Варваро! Моли с нами и о нас, рабах Божиих (имена), умоляемаго от Своего милосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, христианскую же кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну и Божественных Тайн причастну да дарует, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

К тебе, яко ко истинному скораго исцеления и многочуднаго врачевания источнику, святая дево Варваро великомученице, аз немощный прибегаю и к твоим святым мощам усердно припадая, молюся: виждь раны греховныя и всетелесную язву, виждьнеможение души моея, и сие, обычным твоим милосердием и благостию понуждаема, исцелити потщися. Вонми гласу моления моего, не призри от окаяннаго ми сердца приносимое стенание, и вопль мой услыши, яко ты еси мое прибежище.

Святую, единосущную и неразделимую Троицу, юже треми окнами в бане отеческой созданными изобразила еси, о мне грешнем и нетерпеливом рабе твоем моли, да помилует мя ныне и в день смерти моея. Поклонися Отцу Небесному: да мя, всеми грехми преклоненнаго и низу поверженнаго, воздвигнет на славословие Свое, и устроит мя всегда горе имети сердце, горняя мудрствовати, а не земная. Умоли Христа Сына Божия, иже молитву твою страдальческую в темнице услыша, да мя лениваго к молитвам, и во унынии мнози, аки в темнице седяща, к скорому течению путем заповедей Божиих наставит и подаст непрестанно молитися усердное хотение. Призови и Духа Святаго, чистоты неизнуряемаго Источника, в подвизе страдальческом тя, чистую деву, укрепляющего и от стыда крылома Своими защищающаго, яко да и мне студному и нечистому, сердце чисто созиждет и дух прав обновит во утробе моей: паче же да призовет мии подаст усердно подвизатися в житии чистом и укрепит мя на творение благих дел.

Верую, яко вся сия можеши мне, о святая вели ко мученице Варваро, у Пресвятыя Троицы исходатайствовати: и аще восхощеши, сильна еси помощи мне, яко прославившая Бога во удесех твоих страдальческих. И вем, дево святая, яко ничтоже тебе невозможно, токмо аще не презриши слез и воздыхания моего: сего ради к честней святых мощей твоих чудотворных раце припадаю и тебе, на небеси душею пребывающей, поклоняяся, дерзаю молитвенно глаголати: да будут уши твои внемлюще гласу молитвы моея.

Многострадальное твое тело да уврачует многия души и тела моего страсти. Глава твоя, мечу преклоненная, да даст главе моей воду чистительную грехов. Власи твои, немилостивно торганнии, да привяжут мя к любви Божией. Устне твои честнии да заградят уста моя от празднословия и отверзут всегда возвещати хвалу Господню. Очи твои, видящие свет троический, да узрят и мое во благих желание, яко да бых и аз отвращал очи мои, еже не видети суеты, но всегда взирал на блаженство небесное. Рука твоя отсечена да удостоит мя всегда воздевати руце к Вышнему и несплетати ими льщения. Сосца твоя, нещадно урезанная, да будут ми столп от лица вражия крепкий. Нози твои, скорошествующии со светлою свещею в чертог Божий к Жениху Небесному, да сотворят, яко да и аз ногама моима шествую ко всякому делу благу: да будет светильник ногама моима шествую ко всякому делу благу: да будет светильник ногама моима закон Господень и свет стезям моим.

Раны твоя от ран греховных да свободят мя. Кровь твоя, многократне в мучении проливаемая, да очистит душу и тело мое от всякия скверны. Смерть твоя да не даст ми без исповедания и покаяния умрети: ибо аще в коем благодетельстве прославляема еси, но в сем наипаче, яко всяк, имеяй надежду на тя и выну в помощь призываяй тя, от наглыя избежит смерти, от неяже и мене окаяннаго избави, дево чистая, великомученице Варваро, и всемощными твоими молитвами удостой мя одесную Христа Сына Божия стати и слышати глас глаголющий: «благий рабе и верный, вниди в радость Господа твоего». Аминь.

Краткое житие

Девочка явилась на свет в Илиополе, ныне это территория современной Сирии, около 310 года. Ее родители были ярыми язычниками. Отец Диоскор вскоре стал вдовцом, но он очень любил единственную дочь. Дабы исключить ее общение с христианами, он построил для дочери высокий замок. Варваре было позволено покидать его стены лишь с отцовского позволения. Поэтому все красоты мира девица лицезрела лишь с высоты башни.

Узнав о Боге, Варвара мечтала познать Его. Но Диоскор желал поскорей выдать дочь замуж. Девушка противилась воле отца и поэтому он принял решение дозволить ей ненадолго покидать замок в надежде, что общаясь с подругами дочь узрит иное отношение к замужеству.

Однажды Варвара познакомилась с городскими христианками. Они ей и рассказали о Творце Неба и Земли, о Его земных страданиях и воскресении, о Пречистой Деве Марии. В это же время в Илиополе под видом торговца находился Александрийский священник. Девушка попросила его совершить над ней Таинство Святаго Крещения, после чего дала обет посвятить себя и свою жизнь Христу.

Диоскор все чаще стал слышать из уст дочери выдержки их христианского вероучения, а однажды, узнав о ее Крещении, пришел в ярость. Он привел дочь к градоначальнику и прилюдно отрекся от нее. Властитель Илиополя долго уговаривал девушку не сопротивляться отчей воле и отречься от Христа. Но она бесстрашно обличила идолопоклонника, за что подверглась избиению жилами волов и растиранию кровоточащих ран на теле жесткой власяницей. К вечеру она была брошена в тюрьму, но ночью, во время моления, пред ней предстал Сам Спаситель и пожелал Варваре претерпеть все мучения до конца, дабы оказаться вскоре в Его райских обителях. Той же ночью случилось еще одно чудо — все раны, полученные от дневных истязаний, исчезли и тело девушки было чистым.

О других христианских мучениках:

На следующий день мучения продолжились: Варвару водили обнаженной по городу, подвешивали к дереву, ее тело жгли и терзали железными крюками, разбивали голову молотком. Но святую укрепляла вера! Вечером того же дня мученицу, по приказу городского правителя, обезглавил сам ее отец Диоскор. Но вскоре его постигло Божие наказание — мужчину пронзила молния и тело превратилось в горстку пепла.

Важно! Мощи мученицы хранятся в кафедральном соборе князя Владимира в граде Киеве.

Правило моления

1. Перед началом чтения молитвы желательно уединиться, зажечь свечу или лампадку, встать перед иконой великомученицы Варвары.

2. Осенить себя Крестным Знамением и благоговейно начать молиться.

3. Необходимо вникать сердцем во все произносимые слова и мысли.

4. При чтении не стоит спешить, молитву желательно произносить нараспев.

5. Моление можно прерывать земными или поясными поклонами.

Еще о молитве в православии:

Интересные факты

На иконе в руках святой находится Чаша для Причастия — святой потир. Согласно Церковным правилам, этого сосуда может касаться лишь рука священника, но никак не мирянина.

Перед своей смертью мученица молила Бога позволить ей защищать всех, кто будет молить о предстательстве. Господь внял ее молитвам и по сей день христиане возносят мольбы к Варваре о том, чтобы не преставиться без покаяния и Святаго Причастия.

В память о Варваре Илиопольской возведено множество храмов по всему миру. Самый уникальный из них расположен на отвесной скале на высоте 600 метров в Метеорах. Он представляет собой комплекс женских монастырей в Греции.

Образ великомученицы, хранящийся в граде Самаре, побывал на орбитальной станции.

С 1995 года святая считается покровительницей российских ракетных войск.

На протяжении многих веков к образу Варвары идет нескончаемый поток верующих. Люди открывают святой свои души, сокровенные тайны и желания в надежде на помощь и поддержку.

Внимание! Память великой святой совершается ежегодно 17 декабря.

В эти дни людям, которые особо почитают святую Варвару и молятся ей, очень хорошо попасть на богослужение в храм, исповедаться, причаститься. Часто в храмах в день почитания святой служатся молебны о здравии с чтением акафиста, куда можно подавать записки с именами родных и близких для церковного поминовения.

Чудотворная сила святой Варвары 17 декабря: как молиться и чего просить женщинам, особенно беременным, чтобы изменить судьбу

Сегодня, 17 декабря, православные верующие отмечают День памяти святой великомученицы Варвары Илиопольской, которая отдала свою жизнь за христианскую веру. Под угрозой смерти святая Варвара не отреклась от Бога, и нам, современным христианам, есть чему поучиться у этой мужественной женщины.

Святая Варвара

Будучи родом из знатной языческой семьи, Варвара росла очень воспитанной и образованной. Ее мать умерла, когда девочка была маленькой, а отец, желая уберечь дочь, заключил ее в башню от посторонних глаз. Только учителям и прислуге разрешалось входить в эти хоромы.

Но с малых лет Варвару интересовали вопросы о сотворении мира. Наблюдая за происходящим вокруг, она познала Бога через созерцание природы. Но еще много вопросов оставалось без ответа.

Когда к девушке приходили богатые женихи с просьбами о замужестве, она отказывала всем подряд. Отец понимал, что в этом есть и его вина. Он боялся, что из-за замкнутой жизни дочь не сможет построить отношений, и разрешил Варваре выходить на улицу.

В городе Варвара познакомилась с молодыми людьми, которые рассказали ей о Христе и Его спасительной силе. Эти проповеди вселили глубокую веру в сердце девушки. Она нашла ответы на вопросы о мироздании, которые задавала себе каждый день, и пожелала принять Таинство Крещения.

Со светлыми помыслами направилась Варвара к отцу и рассказала ему о Христе, силе Господней и Триедином Боге. Но отец разозлился и не встал на сторону дочери. Он уговаривал ее отказаться от веры, но девушка не соглашалась и убежала из дому. Силой вернув дочь в дворец, отце жестоко избил Варвару и передал правителю города.

На этом мытарства Варвары не закончились. Ее жестоко пытали и морили голодом, водили по городу, подвергая побоям и издевательствам. Но девушка продолжала молиться Господу и не усомнилась в вере. Сам Спаситель явился к ней в темницу и врачевал ее раны. Вот как пишет об этом церковное предание:

«Дерзай, невеста Моя, и не бойся, ибо Я с тобою, Я охраняю тебя, Я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни. За твои страдания Я уготовляю тебе в Моем небесном чертоге вечную награду, итак, претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в Царствии Моем!»

После долгих страданий Варвару на городской площади казнил ее же отец. Тело святой великомученицы и других мучениц, умерших в этот день, забрал благочестивый человек по имени Галентиан и похоронил по христианскому обычаю со всеми почестями. Позже возле могилы святых построили церковь, в которой происходило множество исцелений.

В VI веке святые мощи великомученицы Варвары перенесли в Константинополь, а в XII — перевезли в Киев. Сегодня они находятся во Владимирском соборе.

День памяти святой Варвары — отличное время вспомнить, о чём молятся великомученице и кому она помогает. Молитва святой Варваре спасает от тяжелых болезней и внезапной смерти. Сегодня, 17 декабря, положено молиться, чтобы не умереть без исповеди и Святого причастия. Также нужно молиться о детях, благополучной беременности и родах, исцелении и защите от родительского гнева.

Сегодня наилучший день, чтобы попросить у Господа защиты от несправедливости со стороны родителей, мужа и свекрови. Во время молитвы нельзя желать обидчикам зла, иначе можно притянуть несчастье к себе.

Молитва святой Варваре

«Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественнем людие и раце мощей твоих покланяющиися и с любовию целующии, страдания же твоя мученическая и в их Самаго страстоположника Христа, давшаго тебе, не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню.

И не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Таин причастну, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здравии пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Святая Варвара считается покровительницей шахтеров, военных, ремесленников, торговцев, моряков и путешественников. Этот день в народе называют «бабьим праздником», ведь Варвара является защитницей женщин, особенно беременных, и покровительницей всех женских профессий.

Запреты в День памяти святой Варвары

Поскольку праздник приходится на Рождественский пост, в этот день нельзя шуметь, переедать и употреблять алкоголь. Пища должна быть постной. Всем женщинам запрещается тяжелая работа. Разрешается заниматься только рукоделием. Наши предки спешили закончить рукодельную вещь на Варварин день. Считалось, что сегодня изделие впитывает в себя частицы Господа.

Приступая к работе, девушки крестились и говорили: «Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила и нас научила».

Народные приметы в День памяти святой Варвары

Варварин день знаменует собой приближение ко Дню святого Николая. Народная мудрость гласит: «Никола-третий ходит по земле. Сава — это батька его, а Варвара — мать. Не празднуйте Николая, празднуйте мать и отца его».

С 17 декабря световой день увеличивается «на куриный шаг»: «Варвара ночи украла, дни приточала». Также в народе сохранилось много примет, связанных с этим праздником.

Народные приметы в Варварин день

 • Пришла Варюха — береги нос и ухо.
 • Если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.
 • Теплый день святой Варвары сулит хороший урожай льна.
 • Если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.
 • Если накануне дня Варвары на небе много звезд — жди холодов, если небо тусклое и хмурое — тепла.
 • Кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.
 • Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься.

  Конечно, народные приметы на то и народные, чтобы оставаться в нашей памяти как часть истории. День святой Варвары — это праздник, который нужно провести в размышлениях и молитве. Пусть святая великомученица поможет всем людям найти свой путь к Спасителю и укрепить свою веру.

  Помни, что близятся новогодние торжества, а с ними великий праздник Святого Николая-чудотворца. В этот день принято просить поддержки у небесных сил, дабы год грядущий был благодатным во всех начинаниях.

  Проведи зимние праздники с чистой душой и чистыми помыслами. Не бойся заходить в церковь и благодарить Господа, ведь только молитва может спасти и помочь в достижении целей и планов. Пусть Господь хранит и оберегает тебя повсюду. Аминь.

  Понравилась статья? Обязательно делись ею с друзьями, а также не забудь поздравить всех Варвар с днем ангела!

  День святой Варвары: приметы, молитвы и что нельзя делать

  Главред выяснил, как и о чем молятся великомученице Варваре, а также о приметах дня.

  17 декабря православные чтят память святой великомученицы Варвары, которая приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана.

  В этот день также отмечаются именины всех девочек по имени Варя.

  Именно Днем святой Варвары открывается Никольский цикл – цикл трех праздников, которые идут один за другим: Варвары, Саввы и Николая.

  День святой Варвары – прекрасный повод вспомнить, о чем молятся великомученице Варваре и кому помогает святая Варвара.

  Святая Варвара: о чем молятся

  Святая Варвара – покровительница шахтеров, военных, ремесленников (святая при жизни очень любила заниматься рукоделием), торговцев, моряков и вообще любых путешественников. Также считается, что святая Варвара помогает выйти замуж.

  Перед иконой Святой Варвары просят о:

  • об удачном и скором замужестве;
  • о женском счастье, также возносят молитву святой Варваре о беременности;
  • о защите от внезапной смерти, то есть без покаяния;
  • об исцелении от болезней, в частности, возносят молитву Варваре о здоровье ребенка.

  Святая Варвара: молитва

  Святая Варвара: молитва о замужестве

  Святая Варвара, Божья Угодница. Как Господь благословляет на брак, пусть мне не встретится враг. Я лишь молю о замужестве верном, чтобы любимый не выдался скверным. Лично готова к семье благородной, ты защити от чумы чужеродной. Замужем стану молиться Христу, в нужные дни предаваясь посту. Да будет воля твоя. Аминь.

  Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваре! Собраннии днесь во храме твоем божественнем (или: пред честным образом твоим) людие, раце мощей твоих покланяющеся (или: и тебе почитающия) и любовию целующе, страдания твоя мученическая и в них Самаго страстоположника Христа похвалами ублажаем, и тебе, известная желания нашего ходатаице, молим: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего милосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, христианскую же кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну и Божественных Таин причастну да дарует, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Исраилева, не удаляющаго помощи Своея от нас, всегда, ныне и присно и во веки веков.

  Что нельзя делать на Варвары

  В церквях в этот день служат панихиды по умершим.

  День Варвары в Украине отмечают исключительно женщины. Девушки устраивают гадания на варениках: разная начинка символизировала разные изменения в жизни:

  • сахар сулил сладкую жизнь;
  • монетка – прибыль и финансовое благополучие;
  • укроп – крепкое здоровье;
  • нитка белая – дальнее путешествие, черная – короткую дорогу;
  • кольцо – свадьбу;
  • а вот мука – неудачи.

  Читайте также Подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парнейКстати о свадьбах. В день Варвары у незамужних девушек было принято ломать веточку вишни и ставить ее дома в вазу: если ветка до Рождества зацветет, то считалось, что в грядущем году девушка непременно выйдет замуж.

  Считается, что в этот день нельзя, стирать, белить и месить глину. А вот заниматься рукоделием можно, так как святая Варвара была умелой вышивальщицей и очень любила заниматься рукоделием. Именно она вышивала ризы самому Иисусу Христу.

  День святой Варвары: приметы

  Есть немало примет, связанных с этим днем:

  • если накануне дня Варвары на небе много звезд – жди холодов, если небо тусклое и хмурое – тепла;
  • если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная;
  • теплый день святой Варвары сулил хороший урожай льна;
  • если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.

  Была и “преступная” примета на Варвару: “Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься”.

  Молитва великомученице Варваре

  В начале зимы нас ждет череда православных праздников. Одним из них является день поминовения Великомученицы Варвары. Этот праздник, считается женским и позволяет заглянуть в свое будущее. Празднуется он 17 декабря. По специальным приметам в этот день судят о погоде в ближайшие месяцы. Женщины и девушки, как правило, гадают в этот день.

  День памяти cвятой великомученицы Варвары

  С чего все началось

  История этого праздника непростая. Интересно, что он признан не только христианами, но и католиками. Святая Варвара – это реальный человек, из рода Илиопольских. Она вместе с ее состоятельным семейством жила в Финикии. Ее отец имел знатное происхождение и исповедовал язычество, как и все остальные члены семьи. Он очень любил свою единственную дочь. Настолько, что в итоге заточил ее в башне, чтобы с ней ничего не случилось.

  Когда она достигла того возраста, когда можно выходить замуж, заточение было отменено, чтобы она могла выбрать достойного из всех претендентов. Однако сердце девушки потянулось в сторону непорочной любви к Богу и она приняла христианство. Отец был в ярости и приказал высечь непослушную дочь. Однако в этой истории каким-то чудесным образом появился сам император Мартиан. Ему понравилось в девушке ее красота и сильный характер.

  Однако она не приняла его покровительство, предпочтя тюремное заключение. Девушка прошла через ужасные пытки и была казнена. Ее отец лично отрубил ей голову. В тот же день он и император были убиты молнией. После этого окружающие поверили в то, что девушка связана с высшими силами.

  Чему молятся в этот день

  Этот праздник считается женским, потому что святая помогает, прежде всего, беременным и роженицам. Матери молятся ей о том, чтобы она хранила их от всяких заболеваний и внезапной смерти. Молятся ей не только женщины, так как в средневековье ее просили о помощи во время тех, ставших историческими, чудовищных эпидемий. К ней обращаются в самых сложных и безнадежных случаях, когда можно надеяться лишь на чудо, которое она и являет.

  17 декабря наши предки также считали днем плодородия. Согласно легендам, там, где проходила Варвара, все начинало буйно цвести и плодоносить, поэтому она считается покровительницей плодородия. Ей стали молиться о хорошем урожае. Также этот день считается окончанием всех сельхозработ в году.

  Народные приметы этого дня

  Большинство примет этого дня касается предстоящей погоды. Этот день считался окончательным, когда наступят настоящие зимние морозы. Утром все семьи отправлялись в церковь, чтобы помолиться о здоровье. Это было обязательным ритуалом. Считалось даже, что если семейный поход в храм не состоялся, в следующем году с кем-то из близких могло случиться несчастье. Народ тех времен считал, что в этот праздник «день прибавляется», но на самом деле, просто становилось светлее из-за окончательного снежного покрова.

  На Варварин день «Дед Мороз из лесу выходил», что было логично, так как наступившие морозы давали о себе знать узорами на стеклах, метелями и таким холодом, что в лесу начинали трещать деревья. В это время было запрещено ходить в лес, так как можно было совсем замерзнуть. Однако иногда морозы были не сильные, и тогда считалось, что в будущем ждет богатый урожай.

  Приметы того времени актуальны и сейчас. Например, звездное небо в этот праздник говорит о том, что вскоре похолодает, а если их не было, то тепло еще постоит. Много облаков на небе извещают о скором выпадении обильного снега. Морозы, наступившие на Варварин день, свидетельствуют о том, что и на новогодние, и на рождественские праздники тоже будет морозно.

  Молитвы великомученице Варваре

  Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющийся и любовию целующии, страдания же твоя муче-ническая, и в них самого Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас, умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

  Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваро! Блаженна еси, яко Премирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе, но Сам Бог Отец Небесный, Иже тебе, верь ради от невернаго отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дщерь Себе возлюбленную прият; за тленное земнаго имения наследие плоти нетление дарова; труды мученическия упокоением Небеснаго измени Царствия; временное твое житие, смертию Его ради пресеченное, сице-вою воспрослави почестию, яко душу с лики Небесных вчини духов, тело же, на земли в храме их ангельском положенное, ангелом заповеда сохранити цело, честно и многочудесно. Блаженна еси, Христу Сыну Божию, Жениху Небесному, уневещанная Дево, Егоже доброты твоея Рачителя имети желающи, всю себе страданием, ранами, удов резанием и самыя главы усечением, аки тварьми дражайшими, потщалася еси украсити: да тако, яко жена, верна главе своей — мужу, Христу духом и телом соединишися неразлучно, глаголющи: обретох, Егоже возлюби душа моя, удержах Его и не оставих Его. Блаженна еси, яко Святый Дух на тебе почил есть, имже духовными духовная разсуждати научена, вся духи лукавствия во идолех яко пагубныя отринула еси и Единаго Бога Духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истиною кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: “Троицу чту, Едино Божество”. Сию Святую Троицу, Юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим прославила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко да и аз всегда тройственною веры, любве и надежды добродетелию. Туюжде Святую Троицу почитаю. Имам светильник веры, но празден благих дел елеа: ты, мудрая дево, страдальческую плоть твою, крове исполненную и ранами проливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем душевную мою свешу украсивши, сподоблюся по тебе в Чертог Небесный. Пресельник аз есмь на земли и пришлец, якоже вси отцы мои; благ вечных наследнице и блаженная вечери в Царствии Не-беснем причастнице, яко в странствии жития, Трапезы Божественныя угодения, сице и во исходе от мира желаемаго сподоби мя напутствования; и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающия плоти моея, яко иногда Ангел Илии, глаголющи: востани, яждь и пий: яко да благодатию Божественных Тела и Крове Тайн укреплен преиду в крепости яди тоя далекий путь смерти, даже до Горы Небесныя: и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою Бога Троицу узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся видети и славити Его в некончаемыя веки. Аминь.

  Святая великомученице Христова Варваро! Моли с нами и о нас, рабах Божиих (имена), умоляемаго от Своего милосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, христианскую же кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну и Божественных Тайн причастну да дарует, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас, всегда, ныне и присно и во веки веков.

  К тебе, яко ко истинному скораго исцеления и многочуднаго врачевания источнику, святая дево Варваро великомученице, аз немощный прибегаю и к твоим святым мощам усердно припадая, молюся: виждь раны греховныя и всетелесную язву, виждь неможение души моея, и сие, обычным твоим милосердием и благостию понуждаема, исцелити потщися. Вонми гласу моления моего, не призри от окаяннаго ми сердца приносимое стенание, и вопль мой услыши, яко ты еси мое прибежище. Святую, единосущную и неразделимую Троицу, юже треми окнами в бане отеческой созданными изобразила еси, о мне грешнем и нетерпеливом рабе твоем моли, да помилует мя ныне и в день смерти моея. Поклонися Отцу Небесному: да мя, всеми грехми преклоненнаго и низу поверженнаго, воздвигнет на славословие Свое, и устроит мя всегда горе имети сердце, горняя мудрствовати, а не земная. Умоли Христа Сына Божия, иже молитву твою страдальческую в темнице услыша, да мя лениваго к молитвам, и во унынии мнози, аки в темнице седяща, к скорому течению путем заповедей Божиих наставит и подаст непрестанно молитися усердное хотение. Призови и Духа Святаго, чистоты неизнуряемаго Источника, в подвизе страдальческом тя, чистую деву, укрепляющего и от стыда крылома Своими защищающаго, яко да и мне студному и нечистому, сердце чисто созиждет и дух прав обновит во утробе моей: паче же да призовет ми и подаст усердно подвизатися в житии чистом и укрепит мя на творение благих дел. Верую, яко вся сия можеши мне, о святая великомученице Варваро, у Пресвятыя Троицы исходатайствовати: и аще восхощеши, сильна еси помощи мне, яко прославившая Бога во удесех твоих страдальческих. И вем, дево святая, яко ничтоже тебе невозможно, токмо аще не презриши слез и воздыхания моего: сего ради к честней святых мощей твоих чудотворных раце припадаю и тебе, на небеси душею пребывающей, поклоняяся, дерзаю молитвенно глаголати: да будут уши твои внемлюще гласу молитвы моея. Многострадальное твое тело да уврачует многия души и тела моего страсти. Глава твоя, мечу преклоненная, да даст главе моей воду чистительную грехов. Власи твои, немилостивно торганнии, да привяжут мя к любви Божией. Устне твои честнии да заградят уста моя от празднословия и отверзут всегда возвещати хвалу Господню. Очи твои, видящие свет троический, да узрят и мое во благих желание, яко да бых и аз отвращал очи мои, еже не видети суеты, но всегда взирал на блаженство небесное. Рука твоя отсечена да удостоит мя всегда воздевати руце к Вышнему и несплетати ими льщения. Сосца твоя, нещадно урезанная, да будут ми столп от лица вражия крепкий. Нози твои, скорошествующии со светлою свещею в чертог Божий к Жениху Небесному, да сотворят, яко да и аз ногама моима шествую ко всякому делу благу: да будет светильник ногама моима шествую ко всякому делу благу: да будет светильник ногама моима закон Господень и свет стезям моим. Раны твоя от ран греховных да свободят мя. Кровь твоя, многократне в мучении проливаемая, да очистит душу и тело мое от всякия скверны. Смерть твоя да не даст ми без исповедания и покаяния умрети: ибо аще в коем благодетельстве прославляема еси, но в сем наипаче, яко всяк, имеяй надежду на тя и выну в помощь призываяй тя, от наглыя избежит смерти, от неяже и мене окаяннаго избави, дево чистая, великомученице Варваро, и всемощными твоими молитвами удостой мя одесную Христа Сына Божия стати и слышати глас глаголющий: “благий рабе и верный, вниди в радость Господа твоего”. Аминь.

 • Ссылка на основную публикацию